UNFCCC

Pozadina:

Klimatske promene predstavljaju jedan od najvećih izazova 21. veka, sa dalekosežnim posledicama po životnu sredinu, ekonomije i društva širom sveta. Prepoznajući hitnost ovog problema, UNFCCC je usvojen tokom Samita Zemalja održanog u Rio de Žaneiru 1992. godine. Konvencija je stupila na snagu 21. marta 1994. godine, sa ciljem stabilizacije koncentracija gasova sa efektom staklene bašte u atmosferi kako bi se sprečilo i umanjilo antropogeno ometanje klimatskog sistema.

CIljevi:

Primarni cilj UNFCCC-a je stabilizacija koncentracija gasova sa efektom staklene bašte u atmosferi na nivou koji bi sprečio ometanje klimatskog sistema. Da bi se to postiglo, konvencija definiše nekoliko ključnih ciljeva:

 • Mitigacija: Podsticanje država članica da sprovode politike i mere za smanjenje emisija gasova sa efektom staklene bašte.
 • Adaptacija: Pomoć ranjivim zemljama u prilagođavanju na štetne efekte klimatskih promena.
 • Finansijska i tehnološka podrška: Mobilizacija finansijskih resursa i olakšavanje transfera tehnologije za podršku akcijama klimatskih promena, posebno u zemljama u razvoju.
 • Povećanje kapaciteta: Povećanje sposobnosti zemalja da efikasno se bave klimatskim promenama putem obrazovanja, obuke i razvoja institucija.
 • Mehanizmi: UNFCCC koristi nekoliko mehanizama za olakšavanje međunarodne saradnje i akcije u vezi sa klimatskim promenama:
 • Konferencija stranaka (COP): Najviše odlučujuće telo UNFCCC-a, koje se sastoji od predstavnika država članica koje se sastaju godišnje da bi pregledali napredak i pregovarali o daljim obavezama.
 • Kjoto protokol: Međunarodni ugovor usvojen pod okriljem UNFCCC-a, koji postavlja obavezujuće ciljeve smanjenja emisija za razvijene zemlje.
 • Pariski sporazum: Značajan sporazum usvojen 2015. godine, koji ima za cilj ograničavanje globalnog zagrevanja ispod 2 stepena Celzijusa iznad predindustrijskih nivoa, sa nastojanjima da se ograniči na 1,5 stepeni Celzijusa.
 • Zeleni klimatski fond (GCF): Finansijski mehanizam uspostavljen za podršku projektima mitigacije i adaptacije na klimatske promene u zemljama u razvoju.
 • Tehnološki mehanizmi: Olakšavanje razvoja i transfera ekološki prihvatljivih tehnologija za adresiranje klimatskih promena.

Dostignuća:

Tokom godina, UNFCCC je postigao značajne prekretnice u globalnoj borbi protiv klimatskih promena:

 • Usvojen je Kjoto protokol 1997. godine, koji je uspostavio pravno obavezujuće ciljeve smanjenja emisija za razvijene zemlje.
 • Pregovaranje i usvajanje Pariskog sporazuma 2015. godine, koje je privuklo neviđeni globalni konsenzus o akciji protiv klimatskih promena.
 • Mobilizacija značajnih finansijskih resursa kroz inicijative poput Zelenog klimatskog fonda za podršku projektima klimatskih promena u zemljama u razvoju.
 • Olakšavanje transfera tehnologije i inicijativa za izgradnju kapaciteta kako bi se poboljšala klimatska otpornost ranjivih nacija.
 • Promocija globalne svesti i saradnje kroz sastanke COP-a i aktivnosti za informisanje javnosti.

Doprinos kompanije Automaticity UNFCCC-u:

Automaticity kao tehnološka firma posvećena rešavanju globalnih izazova, započela je projekat usmeren na ublažavanje globalnog zagrevanja kroz inovativna rešenja. Kao deo ove inicijative, Automaticity je uspostavio kompaktan proces kontrole kvaliteta (QA), koji obuhvata kako manuelne tako i automatizovane metode testiranja. Ova studija ispituje pristup kompanije Automaticity QA-u, uključujući implementaciju automatizovanih regresionih lanaca, korišćenje Playwright-a za automatizaciju, i K6 za stres testiranje.

Uspostavljanje QA procesa:

Prepoznajući ključnu ulogu QA u obezbeđivanju pouzdanosti i efikasnosti njihovog projekta za ublažavanje klimatskih promena, Automaticity je uložio značajne resurse da uspostavi sveobuhvatne QA procese. To je uključivalo formiranje posvećenog QA tima koji se sastoji od preko osam veštih profesionalaca, sposobnih za primenu i manuelnih i automatizovanih metoda testiranja.

Strategija automatizacije:

Automaticity je iskoristio automatizaciju da pojednostavi svoje QA napore, poveća efikasnost i ubrza proces testiranja. Centralni deo strategije automatizacije bio je izbor Playwright-a, moćnog okvira za automatizaciju poznatog po kompatibilnosti sa različitim browserima i robusnosti. Playwright je ponudio fleksibilnost i skalabilnost neophodnu za automatizaciju širokog spektra test scenarija, obezbeđujući sveobuhvatno pokrivanje funkcionalnosti projekta.

Implementacija automatizovanih regresionih lanaca:

Da bi omogućili kontinuirano testiranje i brzi povratni odgovor, Automaticity je implementirao automatizovane regresione lance unutar svog razvojnog procesa. Ovi lanci su dizajnirani da automatski izvršavaju skup regresionih testova svaki put kada se unesu promene u bazu koda projekta. Integrisanjem automatizovanog regresionog testiranja u svoje CI/CD lance, Automaticity je mogao brzo identifikovati i rešiti potencijalne probleme, čime se rizik od regresija svodi na minimum i osigurava se stabilnost.

Korišćenje K6 za stres testiranje:

Pored funkcionalnog testiranja, Automaticity prepoznaje i važnost procene performansi i skalabilnosti svog rešenja pod različitim uslovima opterećenja. Za to smo koristili K6, savremeni alat za testiranje opterećenja poznat po svojoj jednostavnosti i pouzdanosti. Simulirajući realističan korisnički saobraćaj i testiranjem sistema pod stresom pomoću K6, dobili smo dragocene uvide u karakteristike performansi, omogućavajući im da optimizuju korišćenje resursa i osiguraju odzivnost čak i u scenarijima visoke potražnje.

Rezultati:

Ulaganje kompanije Automaticity u automatizovane QA procese donelo je značajne koristi za UNFCCC projekat protiv globalnog zagrevanja:

 • Povećana efikasnost: Automatizacija je značajno ubrzala proces testiranja, omogućavajući brži ulazak na tržište bez kompromisa u kvalitetu.
 • Poboljšana pouzdanost: Automatizovani regresioni lanci su pružali kontinuirane povratne informacije o stabilnosti projekta, omogućavajući pravovremeno rešavanje problema i smanjenje rizika od regresija.
 • Poboljšane performanse: Testiranje pod opterećenjem pomoću K6 pomoglo je u identifikaciji i rešavanjui ograničavajućih faktora u performansama, osiguravajući skalabilnost i odziv rešenja za ublažavanje klimatskih promena.
 • Smanjenje troškova: Automatizacijom repetitivnih zadataka testiranja, Automaticity je smanjio ručni rad i povezane troškove, maksimizirajući iskorišćenje resursa i ROI.

Zaključak:

Uspostavljanjem automatizovanih QA procesa, Automaticity je demonstrirao svoju posvećenost isporuci visokokvalitetnog, pouzdanog rešenja za ublažavanje globalnog zagrevanja. Koristeći alate kao što su Playwright i K6, Automaticity nije samo poboljšao efikasnost i efektivnost svojih napora u testiranju, već je takođe osigurao skalabilnost i performanse svog rešenja za ublažavanje klimatskih promena. Kako projekat nastavlja da se razvija, Automaticity ostaje spreman da iskoristi automatizaciju i inovativne metodologije testiranja kako bi sa sigurnošću i agilnošću adresirao složene izazove koje postavljaju klimatske promene.